Algemene Voorwaarden bij deelname aan activiteiten van Stichting Prisma Amsterdam – Update augustus 2023

1.        ALGEMEEN

1.1      Aansprakelijkheid

Prisma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade en/of letsel opgelopen tijdens activiteiten die door Prisma worden georganiseerd. Onder activiteit worden onder meer wekelijkse clubs en cursussen, uitstapjes, stamtafel, buurtmaatje, Buren!groep verstaan.

1.2      Beeldmateriaal

Bij inschrijving voor een Prisma activiteit gaat de deelnemer er mee akkoord dat er tijdens activiteiten beeldmateriaal (foto/video) gemaakt wordt, waarop deelnemers herkenbaar zijn. Dit beeldmateriaal gebruikt Prisma voor externe publicaties of op onze website.  Eventuele bezwaren moeten binnen 14 dagen na aanmelding schriftelijk worden doorgeven aan Prisma. Deelnemer kan ten alle tijden kenbaar maken dat die niet op beeld wil verschijnen.

1.3      Klachten

Vanzelfsprekend doet Prisma er alles aan om onze activiteiten tot volle tevredenheid uit te voeren.
Neem met eventuele klachten over een door Prisma georganiseerde activiteit altijd contact met ons op. Stuur uw mail naar: info@stichtingprisma.nl. De directie van Prisma neemt deze in behandeling.
Als u met de directie niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u zich wenden tot het klachtenteam Sociaal Domein van de gemeente Amsterdam. (klachtensociaal@amsterdam.nl)

2.        ACTIVITEITEN

2.1      Aanmelden

Aanmelden voor een activiteit doet men door het invullen van het aanmeldformulier op de website. Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt, stopt de inschrijving.

Voor een wekelijkse activiteit van clubs en cursussen, kan een deelnemer zich op ieder moment aanmelding. Na aanmelding nemen we contact op om aanvullende informatie te vragen. Deze informatie stelt ons in staat aan elke deelnemer optimale service te bieden. Daarna beslissen we of je inschrijving kan worden bevestigd, afhankelijk van beschikbaarheid en geschiktheid. Het spreekt vanzelf dat wij deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Indien wij geen volledig ingevuld aanmeldformulier hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor om deelname aan de activiteit op te schorten. Deelname kan ook geweigerd worden als er nog openstaande facturen/betalingen zijn.

Wijzigingen van gegevens dienen zo spoedig mogelijk aan ons door te worden gegeven. Denk aan: adres (woon en/of factuuradres, rekeningnummer), contactpersonen, wijziging in lichamelijke/psychische situatie van deelnemer, enz. Indien de wijzigingen niet of pas na het plaatsvinden van een activiteit bekend zijn bij Prisma, zijn de eventuele gevolgen of kosten niet op Prisma te verhalen. Indien aan wijzigingen kosten zijn verbonden, komen deze voor rekening van de deelnemer.

Bewindvoering

Indien een deelnemer zich voor een activiteit heeft ingeschreven en alleen een verplichting kan aangaan met akkoord van zijn/haar bewindvoerder, is de inschrijving onder voorbehoud totdat de bewindvoerder een schriftelijk akkoord heeft gegeven aan Prisma. Prisma ontvangt dit akkoord zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na voorlopige aanmelding (per brief of per e-mail). Na deze termijn vervalt de voorlopige aanmelding. Bij betaling van de factuur door de bewindvoering geldt ook als het aangaan van de verplichting.

Voorbehoud

Prisma behoudt zich het recht voor deelnemers niet te laten deelnemen aan een activiteit. In dat geval zal hiervoor een motivatie gegeven worden. Indien mogelijk wordt een andere activiteit geadviseerd die wel passend is.

2.2      Opzeggen / annuleren activiteiten

Clubs en cursussen

Een lidmaatschap is voor het gehele seizoen. Een seizoen start in september en eindigt in juni. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor het volgende seizoen tenzij er tijdig is opgezegd.

Het opzeggen van het lidmaatschap van clubs en cursussen dient vóór 1 juli door de deelnemer (of zijn contactpersoon) aan de administratie van Prisma te worden doorgegeven. Opzeggen kan alleen schriftelijk, (per brief of per e-mail) Bij tussentijdse opzegging wordt geen geld terugbetaald.

Uitstapjes en meerdaagse activiteiten

Een annulering voor uitstapjes of meerdaagse activiteiten dient door de deelnemer schriftelijk (per brief of per e-mail) aan Prisma te worden doorgegeven. Bij annulering van een uitstapje tot 2 weken voor plaatsvinden is € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Indien later wordt geannuleerd is het volledig bedrag verschuldigd.

3.        BEGELEIDING

3.1      Verzorgingsniveau

Prisma werkt met vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning bij het uitvoeren van een activiteit, maar niet op het gebied van persoonlijke verzorging. Deelnemers die met Prisma activiteiten willen meedoen, moeten dan ook over een redelijk niveau van persoonlijke verzorging beschikken. Zij moeten zelfstandig zijn met betrekking tot toiletgebruik, douchen, eten, aan- en uitkleden en injecties. Enige begeleiding hierin vanuit Prisma is alleen mogelijk na afstemming vooraf.

3.2      Toegankelijkheid

Prisma streeft er naar dat al haar activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Indien een activiteit niet toegankelijk is voor deelnemers die een wandelstok, rollator of rolstoel gebruiken, staat dat vermeld bij de activiteit. Het is raadzaam om bij aanmelding contact op te nemen met Prisma. Er kan dan beoordeeld worden of een rolstoel bij de beoogde activiteit mogelijk is (o.a. m.b.t. het vervoer). Indien een deelnemer een rolstoel gebruikt, dient de deelnemer zelf voor 1- op- 1 begeleiding te zorgen. Voor de begeleiding moeten ook deelnamekosten worden betaald. Dit geldt ook als een deelnemer niet rolstoel gebonden is, maar wel 1 op 1 begeleiding nodig heeft.

3.3      Verzekering

De verzekering van deelnemer is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf, dan wel door ouder, verzorger of begeleider. Prisma verzekert de deelnemers aan haar activiteiten niet.

4.        BETALING

4.1      Tarieven

De tarieven van wekelijkse clubs en cursussen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het landelijke prijsindexcijfer. Bij grotere prijswijzigingen zal Prisma hierover vooraf informeren.

4.2      Wijze van betalen

Betaling van clubs en cursussen geschiedt bij voorkeur door middel van automatische incasso. Wij incasseren eenmalig de contributie aan het begin van het seizoen. Heeft de deelnemer geen automatische incasso, dan stuurt Prisma een factuur naar het factuuradres.
Bij eenmalige activiteiten ontvangt de deelnemer altijd een factuur. De betaling dient binnen de aangegeven termijn te worden voldaan.

4.3      Stadspas

Als je beschikt over een Stadspas met groene stip is het mogelijk om voor een aantal Prisma activiteiten die binnen Amsterdam plaatsvinden korting te krijgen. Zie voor meer informatie www.stichtingprisma.nl/stadspas

4.4      Wanbetaling

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, heeft Prisma het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de activiteit en andere activiteiten, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

5.        ANNULERINGEN

Prisma behoudt zich het recht voor om een activiteit af te gelasten en indien mogelijk een alternatief aan te bieden. In dit geval ontvangt de deelnemer hierover z.s.m. bericht.
Als Prisma een activiteit als gevolg van overmacht moet afgelasten ontvangt de deelnemer zijn volledige deelnamegeld retour. Bij een club of cursus gebeurt dit wanneer meer dan 2 van de 30 of 35 lessen uitvallen.

  • Deel op: