Algemene voorwaarden 

Onderstaand zijn de Algemene Voorwaarden van Stichting Prisma.

1. ALGEMEEN

1.1 Aansprakelijkheid

Prisma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade en/of letsel opgelopen tijdens activiteiten [i] die door Prisma worden georganiseerd.

1.2 Beeldmateriaal

Bij inschrijving voor een Prisma activiteit gaat de deelnemer er mee akkoord dat er tijdens activiteiten beeldmateriaal (foto/video) gemaakt wordt, waarop deelnemers herkenbaar zijn. Dit beeldmateriaal gebruikt Prisma voor externe publicaties of op onze website. Eventuele bezwaren moeten binnen 14 dagen na aanmelding schriftelijk worden doorgeven aan Prisma.

1.3 Klachten

Vanzelfsprekend doet Prisma er alles aan om onze activiteiten tot volle tevredenheid uit te voeren. Neem met eventuele klachten over een door Prisma georganiseerde activiteit altijd contact met ons op. Dat kan telefonisch via 020 8866260 of per e-mail naar info@stichtingprisma.nl.

Als er geen oplossing wordt gevonden, kan er binnen 1 maand schriftelijk een klacht worden ingediend bij de directie van Prisma, Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam. Deze draagt dan zorg voor een tijdige en onafhankelijke beoordeling van de klacht.

2. INSCHRIJVEN

2.1 Inschrijven activiteiten

Inschrijven voor een activiteit doet men door het invullen van het inschrijfformulier op de website. Voor een uitstapje kan een deelnemer zich 4 weken van tevoren inschrijven. Inschrijven kan tot dat het maximaal aantal deelnemers is bereikt.
Voor een wekelijkse activiteit van clubs en cursussen, kan een deelnemer zich op ieder moment inschrijven.
Na inschrijving kan het zijn dat we contact opnemen voor aanvullende vragen. Daarna beslissen we of je inschrijving kan worden bevestigd, afhankelijk van beschikbaarheid en geschiktheid. Al deze informatie stelt ons in staat aan elke deelnemer optimale zorg te bieden. Het spreekt vanzelf dat wij deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Indien wij geen volledig ingevuld inschrijfformulier hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor om deelname aan de activiteit op te schorten.

Wijzigingen van de gegevens dienen zo spoedig mogelijk aan ons door te worden gegeven. Denk aan: adres (woon en/of factuuradres, rekeningnummer), contactpersonen, wijziging in lichamelijke/psychische situatie van deelnemer, enz. Indien de wijzigingen niet of pas na het plaatsvinden van een activiteit bekend zijn bij Prisma, zijn de eventuele gevolgen of kosten niet op Prisma te verhalen. Indien aan wijzigingen kosten zijn verbonden, worden deze verhaald op de deelnemer.

2.2 Bewindvoering

Indien een deelnemer zich voor een activiteit heeft ingeschreven en alleen een verplichting kan aangaan met akkoord van zijn/haar bewindvoerder, is de inschrijving onder voorbehoud totdat de bewindvoerder een schriftelijk akkoord heeft gegeven aan Prisma. Prisma ontvangt dit akkoord zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na voorlopige aanmelding (per brief of per e-mail ). Na deze termijn vervalt de voorlopige aanmelding.

2.3 Lidmaatschap clubs en cursussen

Een lidmaatschap is voor het gehele seizoen. Een seizoen start in september en eindigt in juni. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor het volgende seizoen tenzij er tijdig is opgezegd.
Het opzeggen van het lidmaatschap van clubs en cursussen dient tijdig door de deelnemer (of zijn contactpersoon) bij de administratie van Prisma te worden doorgegeven.
Opzeggen kan alleen schriftelijk, (per brief of per e-mail) en moet gebeuren vóór 1 juli.
Bij tussentijdse opzegging wordt geen geld terugbetaald.

3. DEELNAME

3.1 Verzorgingsniveau

Prisma werkt met vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning bij het uitvoeren van een activiteit, maar niet op het gebied van persoonlijke verzorging. Deelnemers die met Prisma activiteiten willen meedoen, moeten dan ook over een redelijk niveau van persoonlijke verzorging beschikken. Zij moeten zelfstandig zijn met betrekking tot toiletgebruik, douchen, eten, aan- en uitkleden en injecties. Enige begeleiding hierin vanuit Prisma is alleen mogelijk door afstemming vooraf.

3.2 Toegankelijkheid

Prisma streeft er naar dat al haar activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Indien een activiteit ook mogelijk is voor deelnemers die een wandelstok, rollator of rolstoel gebruiken, staat dat in de meeste gevallen vermeld bij de activiteit. Activiteiten zijn zoveel mogelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het is echter raadzaam om bij aanmelding contact op te nemen met Prisma. Er kan dan beoordeeld worden of een rolstoel bij de beoogde activiteit mogelijk is (o.a. m.b.t. het vervoer). Indien een deelnemer een rolstoel gebruikt, dient de deelnemer zelf voor 1- op- 1 begeleiding te zorgen. Voor de begeleiding moeten ook deelnamekosten worden betaald. Dit geldt ook als een deelnemer niet rolstoel gebonden is, maar wel 1 op 1 begeleiding nodig heeft.

3.3 Voorbehoud

Prisma behoudt zich het recht voor deelnemers niet te laten deelnemen aan een activiteit. In dat geval zal hiervoor een motivatie gegeven worden. Indien mogelijk wordt een andere activiteit geadviseerd die wel passend is.

4. VERZEKERING

De verzekering van deelnemer is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf, dan wel door ouder, verzorger of begeleider Prisma verzekert de deelnemers aan haar activiteiten niet.

5. BETALEN

5.1 Tarieven

De tarieven van wekelijkse clubs en cursussen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het landelijke prijsindexcijfer. Bij grotere prijswijzigingen zal Prisma hierover vooraf informeren.

5.2 Wijze van betalen

Betaling van clubs en cursussen geschiedt  bij voorkeur door middel van automatische incasso. Wij incasseren eenmalig de contributie aan het begin van het seizoen. Heeft de deelnemer geen automatische incasso, dan stuurt Prisma een factuur naar het factuuradres.
Bij eenmalige activiteiten ontvangt de deelnemer altijd een factuur. De betaling dient binnen de aangegeven termijn te worden voldaan.

5.3 Stadspas

Het is mogelijk om voor een aantal Prisma activiteiten die binnen Amsterdam plaatsvinden de Stadspas te gebruiken. De korting staat per activiteit aangegeven op de website. Om gebruik te kunnen maken van de korting ontvangt Prisma een kopie van de voor – en achterzijde van de geldige Stadspas. Alleen dan kan de korting worden toegepast.

5.4 Wanbetaling

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, heeft Prisma het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de activiteit, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

6. ANNULERINGEN

6.1 Afgelasting door Prisma

Prisma behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren en een alternatief aan te bieden, als dit het geval is, ontvangt de deelnemer hierover z.s.m. bericht.
Als Prisma een activiteit als gevolg van overmacht moet afgelasten ontvangt de deelnemer zijn volledige deelnamegeld retour.
Als bij een club of cursus meer dan 2 van de 30 of 35 lessen uitvallen, ontvangt de deelnemer ter compensatie een tegoedbon voor een Prisma activiteit.

6.2 Annuleren door deelnemer

Een annulering voor uitstapjes of meerdaagse activiteiten dient door de deelnemer schriftelijk (per brief of per e-mail) aan Prisma te worden doorgegeven.
Bij annulering van een uitstapje tot 2 weken voor plaatsvinden is € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Indien later wordt geannuleerd is het volledig bedrag verschuldigd.
Bij annulering van een meerdaagse activiteit tot 6 weken voor plaatsvinden betaalt de deelnemer 50% van het totaalbedrag. Indien later wordt geannuleerd is het volledige bedrag verschuldigd.
Voor opzeggen van wekelijkse Clubs en Cursus zie 2.3

 

7. AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van degene die zich heeft aangemeld voor Prisma club & cursussen, dan wel een Uitstapje worden met alle zorg behandeld.  De deelnemer geeft hierbij toestemming om gegevens in de database van Prisma te plaatsen, deze zijn voor onbepaalde tijd beschikbaar. Prisma zal deze gegevens alleen delen omdat dit ten behoeve is van de activiteit. We gebruiken de adresgegevens voor het verzenden van post en email,  ten behoeve om informatie te verstrekken aan de deelnemer aan de activiteit.

[i] Onder activiteit worden wekelijkse clubs en cursussen, eenmalige activiteiten, uitstapjes en meerdaagse activiteiten verstaan.

 

  • Deel op: