Stichting Supporters van Prisma heeft als hoofddoelstelling het ondersteunen van de activiteiten van stichting Prisma, te weten: het organiseren van vormende activiteiten alsmede sport- en spelactiviteiten en vrijetijdsbestedingen voor verstandelijk gehandicapten in Amsterdam, en het steunen van en deelnemen aan activiteiten die de integratie van verstandelijk gehandicapten in de maatschappij kunnen bevorderen. Voor meer informatie over de activiteiten van stichting Prisma kijkt u op www.stichtingprisma.nl.

De Supporters van Prisma zijn betrokken Amsterdammers die het belangrijk vinden dat stadsgenoten met een verstandelijke beperking ook in hun vrije tijd waardevolle activiteiten kunnen ondernemen.

Stichting Supporters van Prisma is (evenals stichting Prisma) een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u een gift aan Supporters van Prisma kunt aftrekken van de belastingen. Indien u uw gift voor vijf jaar in een onderhandse schenkingsakte (geen notaris nodig) vastlegt, is er geen minimumdrempel voor de aftrek. Wij sturen u graag een modelovereenkomst.

Stichting Supporters van Prisma
RSIN: 857951361

Contactgegevens:
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam
T: 020 88 66 260
E: info@supportersvanprisma.nl
www.supportersvanprisma.nl

Missie

Stichting Supporters van Prisma biedt financiële ondersteuning aan de activiteiten van stichting Prisma, in het bijzonder het organiseren van vormende en sportactiviteiten en andere vormen van vrijetijdsbesteding voor Amsterdammers met een verstandelijke beperking.

Bestuurssamenstelling:

Mw. S. de Bock, voorzitter, aangetreden per 14 september 2017. Werkzaam als organisatieadviseur bij House of Performance; geen nevenfuncties.
Mw. J. Spaan, secretaris, aangetreden per 14 september 2017. Geen betaalde functie; nevenfunctie: voorzitter cliëntenraad Cordaan Thuiszorg
Mw. R. Ticheler, penningmeester, aangetreden per 14 september 2017. Werkzaam als junior adviseur bij LVW advies; geen nevenfuncties

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen vacatiegeld en declareren uitsluitend onkosten die voortvloeien uit de invulling van de functie.

Beloningsbeleid van directie en medewerkers: de stichting heeft geen medewerkers.

Stichting Supporters van Prisma legt verantwoording af in de volgende documenten:
Meerjarenplan
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Financiële verantwoording

  • Deel op: