MENU

Algemene voorwaarden Prisma

1. ALGEMEEN

1.1 Aansprakelijkheid

Prisma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade en/of letsel opgelopen tijdens activiteiten [i] die door Prisma worden georganiseerd.

1.2 Beeldmateriaal

Bij inschrijving voor een Prisma activiteit gaat de deelnemer er mee akkoord dat er tijdens activiteiten beeldmateriaal (foto/video) gemaakt wordt waarop deelnemers herkenbaar zijn. Dit beeldmateriaal gebruikt Prisma voor externe publicaties of op onze website.  Eventuele bezwaren moeten binnen 14 dagen na aanmelding schriftelijk worden doorgeven aan Prisma.

1.3 Klachten

Vanzelfsprekend doet Prisma er alles aan om onze activiteiten tot volle tevredenheid uit te voeren. Neem met eventuele klachten over een door Prisma georganiseerde activiteit altijd contact met ons op. Dat kan telefonisch via 020-8866260 of per e-mail naar info@stichtingprisma.nl. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan er binnen 1 maand schriftelijk een klacht worden ingediend bij de directie van Prisma, Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam. Deze draagt dan zorg voor een tijdige en onafhankelijke beoordeling van de klacht.

2. INSCHRIJVEN

2.1 Inschrijven activiteiten

Inschrijven voor een activiteit kan d.m.v. het inschrijfformulier op de website. Voor een uitstapje dien je je minimaal 4 weken van te voren aan te melden, voor een vakantie 6 weken van te voren. Voor een wekelijkse activiteit kun je je ieder moment inschrijven.
Na inschrijving kan het zijn dat we contact opnemen voor aanvullende vragen en/of dat we je een aanvullend vragenformulier toesturen. Daarna kijken we of je inschrijving kan worden bevestigd, afhankelijk van beschikbaarheid en geschiktheid. Al deze informatie stelt ons in staat aan elke deelnemer optimale zorg te bieden. Het spreekt vanzelf dat wij deze informatie vertrouwelijk behandelen. Indien wij geen volledig ingevuld inschrijfformulier en/of aanvullende vragenlijst hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor om deelname aan de activiteit op te schorten.

Wijzigingen van de gegevens dienen zo spoedig mogelijk aan ons door te worden gegeven.. Denk aan: adres (woon en/of factuuradres, rekeningnummer), contactpersonen, wijziging in lichamelijke/psychische situatie van deelnemer, enz. Indien de wijzigingen niet of pas na het plaatsvinden van een activiteit bekend zijn bij Prisma, zijn de eventuele gevolgen of kosten niet op Prisma te verhalen. Indien aan wijzigingen kosten zijn verbonden, worden deze verhaald op de deelnemer.

2.2 Lidmaatschap clubs en cursussen

Een lidmaatschap is voor 15 lessen, te beginnen in september of in januari. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor de volgende 15 lessen.

3. DEELNAME

3.1 Verzorgingsniveau

Prisma werkt met vrijwilligers, zij bieden ondersteuning bij het uitvoeren van een activiteit, maar niet op het gebied van persoonlijke verzorging. Deelnemers die met Prisma mee willen, moeten dan ook over een redelijk niveau van persoonlijke verzorging beschikken. Zij moeten zelfstandig zijn met betrekking tot toiletgebruik, douchen, eten, aan- en uitkleden en injecties. Enige begeleiding hierin vanuit Prisma is mogelijk, dit in afstemming vooraf.

3.2 Toegankelijkheid

Prisma streeft er naar dat al haar activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Indien een activiteit ook mogelijk is voor deelnemers die een wandelstok, rollator of rolstoel gebruiken, staat dat in de meeste gevallen vermeld bij de activiteit. Activiteiten zijn zoveel mogelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het is echter raadzaam om bij aanmelding contact op te nemen met Prisma. Er kan dan beoordeelt worden of een rolstoel bij de beoogde activiteit mogelijk is (o.a. m.b.t. het vervoer). Indien een deelnemer een rolstoel gebruikt, dient hij/zij zelf voor 1 op 1 begeleiding te zorgen. Voor de begeleiding moeten ook deelnamekosten worden betaald. Dit geldt ook als een deelnemer niet rolstoel gebonden is, maar wel 1 op 1 begeleiding nodig heeft.

3.3 Voorbehoud

Prisma behoudt zich het recht voor deelnemers niet te laten deelnemen aan een activiteit. In dat geval zal hiervoor een motivatie gegeven worden en wordt indien mogelijk een andere activiteit geadviseerd die wel passend is.

4. Verzekeringen

De verzekering van deelnemers is de verantwoordelijkheid van de deelnemer /de thuissituatie. Prisma verzekert de deelnemers aan haar activiteiten niet. Dit met uitzondering van de vakanties. Bij de reissom is de reisverzekering inbegrepen.

Bij deelname aan een vliegvakantie is een reis- en annuleringsverzekering verplicht. Tegelijk met het aanleveren van de gegevens t.b.v. het vliegticket dien je de naam van de verzekeringsmaatschappij plus het polisnummer in te vullen. Een annuleringsverzekering voor je vakantie kun je bij Prisma afsluiten, of zelf regelen. De prijs van de annuleringsverzekering via Prisma staat per vakantie aangegeven.

5. BETALEN

5.1 Kosten van activiteiten

De activiteiten van Prisma worden zonder winstoogmerk georganiseerd. De vaststelling van het tarief gebeurt op basis van kosten, zoals huur van locaties, inzet docenten, materialen en administratieve verwerking.

De tarieven van wekelijkse clubs en cursussen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het landelijke prijsindexcijfer. Bij grotere prijswijzigingen zal Prisma hierover vooraf informeren.

5.2 Wijze van betalen

Betaling van clubs en cursussen geschiedt  bij voorkeur door middel van automatische incasso. Wij incasseren de contributie oktober en februari. Bij betaling via acceptgiro wordt een toeslag voor administratiekosten, à € 3,50, in rekening gebracht. Bij eenmalige activiteiten ontvangt u een factuur.

De betaling dient binnen de aangegeven termijn te worden voldaan. Indien de factuur binnen de aangegeven termijn niet of niet volledig is voldaan, heeft de deelnemer geen recht op deelname aan de activiteit. Prisma kan dan een andere deelnemer op deze activiteit plaatsen.

Bij vakanties en uitstapjes geldt het volgende: bij inschrijving voor een vakantie moet een aanbetaling worden gedaan van 50% van de totaal overeengekomen reissom, dit is excl. eventuele annuleringsverzekeringskosten. Bij inschrijving binnen 6 weken voor vertrek, moet de gehele reissom in 1 keer worden voldaan.
Bij inschrijving van een uitstapje dient het gehele bedrag in 1 keer betaald te worden.

5.3 Persoonsgebonden Budget (PGB)

Indien een deelnemer voor het betalen van activiteiten bij Prisma gebruik wil maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) moet hierover contact worden opgenomen met de uitkeringsinstantie. Meer informatie is te vinden op de website www.pgb.nl.

5.4 Stadspas

Het is mogelijk om voor de betaling van Prisma activiteiten die binnen Amsterdam plaatsvinden de stadspas te gebruiken. De korting bedraagt maximaal € 15,00 per seizoen.

5.5 Wanbetaling

Prisma stuurt 1 herinnering; wanneer deze niet binnen de gestelde termijn is voldaan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van de deelnemer.

6. ANNULERINGEN

6.1 Afgelasting door Prisma

Per activiteit wordt een minimaal en maximaal aantal deelnemers vermeld. Indien zich minder deelnemers hebben aangemeld dan staat vermeld, behouden wij ons het recht om de activiteit te annuleren en een alternatief aan te bieden. Indien dit het geval is ontvang je hierover z.s.m. bericht. Als een activiteit als gevolg van nalatigheid van Prisma moet worden afgelast, ontvangt de deelnemer zijn volledige deelnamegeld retour. Als bij een club of cursus meer dan 1 van de 15 lessen uitvalt, ontvangt de deelnemer ter compensatie een waarde cheque voor een Prisma activiteit.

6.2 Annuleren door deelnemer

Een annulering dient door de deelnemer schriftelijk of per e-mail aan Prisma te worden doorgegeven.
Bij annulering van een uitstapje tot 6 weken voor plaatsvinden is € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering binnen 5 weken voor het uitstapje is het volledige bedrag verschuldigd.

Indien een vakantie wordt geannuleerd door een deelnemer wordt de vakantie geannuleerd conform de ANVR Reisvoorwaarden. Standaard annuleringskosten zijn:
* bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 15% van de reissom + evt. annuleringsverzekeringskosten;
* bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; * bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

Opzeggen lidmaatschap van clubs en cursussen:
de deelnemer (of zijn contactpersoon) dient tijdig bij de administratie van Prisma door te geven dat hij/zij stopt. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail en moet gebeuren vóór 1 juli of
1 december.
Bij tussentijdse opzegging wordt geen geld terugbetaald.

_________________________________________________________________________________________

[i] Onder activiteit worden wekelijkse clubs en cursussen, eenmalige activiteiten, uitstapjes en vakanties verstaan.

 

 

Steun Prisma, doneer! Hoe werkt het?